HK China Dragon Boat Association

公關及傳訊委員會

公關及傳訊委員會主席
3 羅浩然先生


羅浩然先生


公關及傳訊委員會副主席


邱倩雯女士


公關及傳訊委員會委員
1 鍾志樂先生


鍾志樂先生

當然委員


莫彥婷女士

秘書


陳嘉慧女士
吳志偉先生鍾紫茵女士


Ms. TSUI Hiu Yan Cindy


徐曉昕女士黃美琳女士