HK China Dragon Boat Association

石門訓練中心委員會

石門訓練中心委員會主席
12 黃天德先生


黃天德先生


石門訓練中心委員會副主席


梁國强先生屈永基先生


石門訓練中心委員會委員
5 林國良先生, JP


林國良先生, JP

當然委員


謝偉初先生

秘書

8 鍾偉傑先生


鍾偉傑先生
李志華先生


曾思豪先生


胡永盛先生