HK China Dragon Boat Association

裁判委員會

裁判​委員會主席


​黃天德先生


裁判委員會副主席


​​劉敬彰先生


裁判委員會委員


鍾志樂先生

當然委員


廖羲信先生

秘書


張玉玲女士
郭德林先生李健業先生梁金福先生謝慕莊女士余麗珊女士尹國樑先生