HK China Dragon Boat Association

香港代表隊

香港代表隊總監
8 鍾偉傑先生


鍾偉傑先生


香港代表隊副總監


曾思豪先生


香港代表隊委員
3 羅浩然先生


羅浩然先生

當然委員


雷蘭詩女士

秘書


陳宗倫先生李家滿先生


20230422_165549


鄧俊樂先生


香港代表隊教練


陳宗倫先生

香港代表隊教練