HK China Dragon Boat Association

香港代表隊

香港代表隊總監


鍾偉傑先生


香港代表隊委員


羅浩然先生

當然委員


雷蘭詩女士

秘書


陳宗倫先生
陳凱銘先生黎文駿先生李家滿先生林振杰先生伍新成先生


香港代表隊教練


陳宗倫先生

女子代表隊教練


伍新成先生

總教練


黎文駿先生

男子代表隊教練